แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักบุ้งน้ำ
276
1,169.62
0
264
17
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
82
298.50
0
82
58
110.50
0
57
32
218.50
0
31
23
317.50
0
22
21
73.00
0
17
11
65.37
0
11
11
12.00
0
8
7
7.00
0
7
6
3.25
0
6
3
5.00
0
3
3
1.25
0
2
3
3.00
0
3
2
1.50
0
2
2
8.00
0
2
2
0.50
0
2
2
7.00
0
2
2
15.00
0
2
2
2.75
0
2
1
3.00
0
0
1
1.00
0
1
1
15.00
0
1
1
1.00
0
1