แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักบุ้งไทย
89
340.00
0
84
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
32
50.25
0
31
15
132.00
0
15
15
6.75
0
15
7
32.00
0
6
4
6.50
0
3
3
18.00
0
3
2
1.00
0
2
2
1.00
0
2
1
2.00
0
1
1
2.00
0
1
1
1.00
0
0
1
1.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.50
0
1
1
3.00
0
1
1
80.00
0
0
1
1.00
0
1