แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักหวาน
191
560.92
2,300
179
10
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
54
175.00
0
53
36
148.00
0
36
19
103.40
1,500
11
15
25.75
0
15
11
14.50
0
11
8
6.50
320
7
6
5.00
0
5
6
11.25
0
6
5
7.00
0
5
4
1.75
0
4
4
1.53
80
4
3
11.25
0
3
2
21.00
0
2
2
12.50
0
2
2
0.50
0
2
2
7.00
0
2
2
1.00
0
2
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
2.00
400
1
1
2.00
0
1
1
0.50
0
0
1
1.00
0
1