แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักหวานป่า
222
691.25
1,545
213
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
135
505.95
130
130
65
124.55
0
64
8
30.25
0
8
4
8.00
0
3
2
1.25
15
2
2
7.00
800
2
2
1.50
0
2
1
0.75
0
0
1
2.00
600
0
1
8.00
0
1
1
2.00
0
1