แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักหวานบ้าน
108
202.73
43
105
8
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
24
63.00
0
24
18
31.00
0
18
9
6.25
0
9
7
19.00
0
7
5
6.10
0
5
4
4.50
0
4
4
24.00
0
3
4
1.88
0
4
4
4.00
0
4
4
6.50
0
4
4
11.50
0
4
3
3.00
20
3
3
8.25
0
3
2
0.50
0
2
2
1.25
0
1
2
0.50
0
2
1
2.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1
1
1.00
23
1
1
0.25
0
0
1
2.00
0
1
1
3.00
0
1