แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
พริกขี้หนูผลใหญ่
2,091
7,036.28
16,100
2,050
85
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
539
1,422.75
0
536
418
3,025.50
8,000
413
188
500.75
0
188
177
513.25
0
172
136
285.05
0
135
130
268.75
0
130
126
262.70
0
126
92
133.43
0
91
84
323.25
0
84
41
81.50
0
41
23
38.00
0
23
18
19.25
7,500
18
17
17.25
0
17
13
12.00
0
13
13
26.75
0
13
11
11.00
0
0
11
14.00
600
11
10
2.75
0
6
8
17.00
0
8
8
20.00
0
0
6
15.00
0
6
4
10.00
0
4
4
3.00
0
4
3
3.60
0
3
3
3.25
0
3
2
1.50
0
2
1
2.00
0
0
1
0.50
0
1
1
1.00
0
0
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
0