แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
พริกยักษ์(พริกหวาน)
106
175.50
311,500
98
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
90
151.00
311,500
89
6
11.50
0
6
4
4.00
0
0
2
2.00
0
0
1
0.50
0
1
1
1.00
0
0
1
5.00
0
1
1
0.50
0
1