แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
พริกหยวก
94
214.00
3
87
2
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
32
50.25
0
32
12
31.50
0
12
9
16.50
3
9
7
45.00
0
7
6
5.25
0
4
4
22.00
0
0
3
4.50
0
3
3
5.00
0
3
2
7.00
0
2
2
4.00
0
2
2
6.00
0
2
2
2.25
0
2
2
0.50
0
2
2
4.00
0
2
2
1.25
0
2
2
6.00
0
2
1
2.00
0
0
1
1.00
0
1