แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
พริกใหญ่
515
1,523.75
1,080
426
10
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
150
471.50
0
128
64
203.85
1,000
61
53
134.60
80
48
50
97.10
0
0
35
59.00
0
32
31
49.00
0
31
20
29.50
0
20
18
32.00
0
18
17
180.00
0
17
16
20.25
0
16
12
104.00
0
12
11
26.25
0
11
7
2.45
0
4
6
32.00
0
6
6
30.00
0
6
6
26.75
0
6
4
2.50
0
4
2
6.00
0
1
2
0.50
0
2
2
3.00
0
0
1
4.00
0
1
1
4.50
0
1
1
5.00
0
1