แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เผือก
276
631.55
283,199
250
7
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
62
44.50
0
59
50
91.75
0
50
29
151.00
330
28
15
119.50
273,000
15
15
15.50
1,610
15
14
14.00
0
0
13
17.00
0
13
10
28.75
0
9
10
12.00
8,000
10
9
29.75
0
9
6
28.50
0
5
6
4.00
0
6
6
12.00
0
5
5
11.00
250
4
5
7.50
0
5
4
4.00
0
4
3
3.75
0
3
3
10.00
0
0
3
11.00
9
3
2
2.50
0
2
2
3.30
0
2
1
0.25
0
1
1
4.00
0
1
1
5.00
0
0
1
1.00
0
1