แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันฝรั่ง
674
2,994.50
0
655
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
344
1,888.75
0
340
119
290.25
0
119
91
197.00
0
91
91
499.00
0
84
10
23.50
0
10
8
50.00
0
0
8
16.00
0
8
3
30.00
0
3