แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันเทศ
403
1,262.05
0
397
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
167
367.75
0
167
95
248.50
0
95
39
66.50
0
39
15
86.50
0
15
12
121.00
0
12
10
110.00
0
10
9
100.50
0
9
7
20.50
0
5
7
5.25
0
5
6
18.00
0
6
6
14.00
0
6
5
26.00
0
5
4
4.00
0
4
4
1.50
0
3
3
25.00
0
3
3
33.00
0
3
3
1.00
0
3
3
3.00
0
3
2
9.00
0
2
1
0.05
0
0
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1