แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะกรูด
274
588.45
22,193
261
13
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
88
78.00
60
85
22
82.25
3,260
22
22
125.90
408
20
21
27.50
700
19
21
56.00
2,870
20
18
11.25
665
17
17
40.75
1,050
15
16
43.00
680
16
13
16.25
1,460
13
8
30.80
140
8
6
23.25
1,403
6
6
18.00
3,580
6
4
13.00
567
4
3
2.25
0
2
3
3.75
0
3
1
3.00
0
1
1
1.00
350
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
0
1
10.00
5,000
1
1
2.00
0
1