แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะเขือพวง
196
446.77
19,185
171
10
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
25
47.51
0
25
23
51.50
0
23
17
44.50
0
16
16
34.25
0
12
14
13.40
0
0
14
65.00
17,100
14
12
13.25
500
12
9
18.00
0
8
7
62.00
0
7
7
6.00
800
7
7
4.93
0
7
6
21.00
0
5
5
5.63
20
5
5
0.18
85
4
4
18.00
80
4
3
5.50
0
3
2
0.75
0
2
2
1.50
0
1
2
1.00
0
2
2
0.50
0
1
1
10.00
0
1
1
0.13
0
1
1
0.25
0
1
1
4.00
0
1
1
0.50
100
1
1
0.50
0
1
1
3.00
500
0
1
0.50
0
1
1
3.00
0
1
1
1.00
0
1
1
4.00
0
1
1
5.00
0
1
1
0.00
0
1
1
0.50
0
1