แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะเขือม่วง
187
370.65
11,312
138
12
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
70
81.75
0
57
33
60.90
50
12
20
50.00
225
14
10
10.50
0
10
8
17.50
0
8
6
6.00
0
6
5
12.00
7,000
5
5
5.00
0
5
3
35.25
27
0
3
41.00
3,500
1
3
21.50
0
3
3
3.00
0
2
3
2.50
0
3
2
0.50
0
2
2
0.50
0
2
2
4.50
0
2
2
4.50
10
1
1
3.00
0
0
1
2.00
0
1
1
0.50
500
1
1
3.00
0
0
1
4.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1