แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะเขือเทศบริโภคสด
60
82.25
51,455
45
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
25
26.00
0
19
14
13.25
255
9
5
7.50
1,200
5
3
4.00
0
1
3
5.50
0
3
2
2.00
0
2
2
11.00
50,000
0
2
4.00
0
2
1
0.50
0
1
1
3.00
0
1
1
0.50
0
1
1
5.00
0
1