แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะเขือเทศโรงงาน
1,194
4,048.15
140,142
1,031
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
634
2,485.25
76,500
525
476
1,308.40
63,642
426
51
155.00
0
50
16
55.00
0
13
12
16.50
0
12
5
28.00
0
5