แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะเขืออื่นๆ
984
2,155.25
54,457
916
25
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
273
900.30
39,756
265
116
153.75
0
113
67
130.00
401
67
66
157.75
4,600
63
66
59.21
200
64
51
58.20
0
51
47
45.09
100
47
45
76.00
0
21
36
56.58
0
36
27
17.37
0
26
19
37.75
9,400
13
19
62.00
0
19
16
19.75
0
15
16
30.30
0
15
14
23.75
0
10
12
16.95
0
11
11
9.25
0
10
10
9.11
0
9
10
41.63
0
9
10
13.00
0
10
8
7.75
0
8
7
9.00
0
5
7
27.50
0
3
7
8.00
0
7
6
4.25
0
6
5
11.25
0
5
4
4.00
0
4
3
150.00
0
0
2
0.51
0
2
2
5.00
0
0
1
0.25
0
1
1
10.00
0
1