แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะระขี้นก
49
62.15
0
46
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
6
2.75
0
6
6
2.05
0
6
5
11.25
0
5
4
2.25
0
4
3
5.00
0
2
3
8.00
0
2
3
1.25
0
3
3
1.00
0
3
2
2.00
0
2
2
2.50
0
2
2
1.10
0
2
2
7.00
0
1
2
1.50
0
2
1
10.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
3.00
0
1