แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะระจีน
397
1,585.41
500
365
11
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
72
238.25
0
68
71
414.00
0
62
45
388.00
0
44
18
96.50
0
17
15
52.00
0
13
15
42.75
500
11
13
21.50
0
10
13
67.25
0
13
12
19.25
0
12
11
10.50
0
11
10
7.25
0
9
9
30.00
0
9
9
28.25
0
9
9
18.00
0
9
8
11.25
0
6
8
6.25
0
8
7
2.25
0
7
6
5.75
0
6
6
15.00
0
6
5
17.00
0
5
5
22.00
0
4
4
9.25
0
4
4
1.41
0
4
4
22.00
0
4
4
3.75
0
2
3
6.00
0
3
2
5.00
0
1
2
5.00
0
1
2
9.00
0
2
1
2.00
0
1
1
5.00
0
1
1
2.00
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1