แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะระหวาน(กินยอดซาโยเต้)
161
410.00
6,070
160
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
96
286.25
70
96
38
54.00
0
38
14
49.00
0
14
12
15.75
0
12
1
5.00
6,000
0