แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะระหวาน(กินผลฟักแม้ว)
43
59.75
100
43
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
28
28.00
0
28
6
11.00
0
6
4
14.00
100
4
3
1.75
0
3
1
2.00
0
1
1
3.00
0
1