แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แมงลัก
281
1,743.55
0
239
7
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
40
314.00
0
40
24
7.75
0
18
23
57.75
0
18
22
7.75
0
22
20
32.00
0
17
16
4.75
0
16
15
11.50
0
12
14
3.18
0
10
13
18.25
0
13
12
3.36
0
11
11
3.50
0
0
10
4.00
0
10
8
1,002.00
0
6
8
1.87
0
8
6
4.75
0
6
5
4.25
0
5
5
3.25
0
5
4
2.39
0
4
4
2.10
0
3
4
3.00
0
3
3
2.50
0
1
2
1.75
0
2
2
240.00
0
0
2
4.00
0
2
2
1.00
0
2
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.05
0
0
1
0.34
0
1