แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สะระแหน่
293
402.18
5
257
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
50
33.00
0
43
48
93.05
0
31
30
47.00
0
30
21
62.01
0
20
19
7.75
0
19
17
26.30
0
16
14
3.50
0
14
10
11.25
0
10
9
5.75
0
9
8
10.80
5
8
6
6.25
0
6
6
8.00
0
5
5
14.75
0
4
5
7.00
0
5
5
3.50
0
4
4
6.75
0
3
4
1.00
0
4
3
8.00
0
3
3
1.25
0
0
3
4.25
0
3
2
1.75
0
2
2
0.02
0
2
2
1.50
0
2
2
1.25
0
2
2
13.00
0
2
2
4.25
0
2
2
13.50
0
2
2
2.00
0
0
1
1.00
0
1
1
0.25
0
0
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1