แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
หน่อไม้ฝรั่ง
4,343
9,418.40
198,120
3,854
260
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,815
3,827.50
0
1,376
1,040
2,120.10
0
1,032
514
955.60
80,500
507
392
1,407.10
20
392
120
163.00
0
120
102
256.15
0
101
75
120.70
91,600
74
69
205.50
0
69
45
53.75
8,000
45
28
42.00
0
28
21
22.00
0
12
16
31.75
18,000
16
15
13.50
0
9
13
57.00
0
12
12
14.50
0
9
11
8.00
0
11
11
14.00
0
1
8
4.75
0
8
7
22.87
0
7
5
7.00
0
4
4
4.00
0
4
3
2.25
0
3
3
28.00
0
3
2
6.50
0
0
2
0.38
0
2
2
11.50
0
2
2
1.50
0
2
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
3.00
0
1
1
3.00
0
1
1
5.00
0
0
1
5.00
0
1