แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
หอมแดง
3,697
9,477.98
162,112
3,119
177
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,115
2,788.75
0
756
1,041
3,539.73
162,072
939
407
315.65
0
400
330
554.75
0
298
246
846.25
0
240
136
453.20
0
135
82
116.25
0
41
76
87.38
0
56
57
291.50
40
53
52
319.50
0
52
48
21.78
0
46
34
21.25
0
34
17
63.75
0
17
10
25.75
0
10
10
5.75
0
10
10
2.50
0
10
4
4.25
0
0
4
1.00
0
4
3
1.75
0
3
3
2.50
0
3
3
1.50
0
3
2
2.00
0
2
2
1.00
0
2
2
2.25
0
2
2
7.00
0
2
1
1.00
0
1