แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดขอนขาว
84
101.33
5,010
78
12
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
42
16.58
0
41
20
15.00
0
17
5
1.50
0
5
5
17.50
10
5
4
2.00
0
3
2
0.75
0
2
2
0.75
5,000
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
45.00
0
1
1
1.00
0
1