แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดนางฟ้า
485
792.90
32,415
444
17
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
221
206.21
0
220
36
10.50
25,000
14
28
22.75
0
28
20
6.18
0
20
19
40.25
0
17
19
31.80
0
16
19
156.75
0
16
12
11.00
0
10
12
3.00
0
12
11
13.25
0
10
11
7.25
0
9
8
18.25
0
8
8
9.00
5
8
7
3.75
0
5
6
1.00
400
6
6
9.75
10
6
5
1.25
0
5
5
6.50
0
5
4
0.72
0
4
4
0.95
5,000
3
3
211.00
2,000
1
3
2.75
0
3
3
4.25
0
3
2
2.00
0
2
2
1.04
0
2
2
1.00
0
2
2
1.00
0
2
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
5.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.00
0
1