แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดนางรม
30
177.55
505
29
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
11
165.20
0
10
5
0.50
500
5
3
1.00
0
3
3
4.50
0
3
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
2.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.10
0
1
1
1.00
5
1
1
0.25
0
1