แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดเป๋าฮื้อ
31
50.17
0
31
3
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
10
6.38
0
10
5
1.25
0
5
4
2.75
0
4
3
1.75
0
3
2
0.75
0
2
1
30.00
0
1
1
2.00
0
1
1
2.50
0
1
1
0.50
0
1
1
2.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.04
0
1