แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดฟาง
1,141
2,154.78
974
1,080
107
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
227
388.25
440
227
155
136.50
8
131
140
552.00
216
140
100
168.50
0
99
90
79.50
0
90
61
25.50
0
61
56
30.00
0
56
56
402.25
10
55
52
151.00
0
46
39
61.93
0
39
38
49.55
300
31
31
36.00
0
30
25
15.50
0
25
20
5.75
0
1
18
15.00
0
18
9
14.40
0
9
7
3.65
0
7
4
4.00
0
4
3
2.25
0
3
2
1.25
0
2
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
0
1
2.00
0
0
1
0.25
0
1
1
6.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1