แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดหูหนู
81
38.54
5
81
3
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
66
32.78
0
66
8
2.75
0
8
2
0.26
0
2
2
0.50
0
2
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
5
1