แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เห็ดอังการี
21
92.80
0
20
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7
4.05
0
7
5
34.75
0
4
2
0.50
0
2
2
6.00
0
2
2
1.25
0
2
1
0.25
0
1
1
45.00
0
1
1
1.00
0
1