แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักแพรว
39
39.50
0
39
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
20
26.50
0
20
7
2.75
0
7
3
4.25
0
3
2
1.50
0
2
2
0.75
0
2
2
1.50
0
2
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1