แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ใบชะพลู
26
28.13
0
25
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
9
19.75
0
9
3
0.75
0
3
3
0.75
0
3
2
1.25
0
2
2
0.38
0
2
2
1.50
0
2
2
0.75
0
2
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
0