แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักปรั่ง
61
73.50
0
58
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
17
17.25
0
17
9
12.75
0
9
6
6.00
0
6
5
5.50
0
4
4
2.00
0
4
4
3.25
0
4
2
1.25
0
2
2
0.50
0
2
2
20.00
0
1
2
0.75
0
2
2
1.50
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1