แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักเหลียง
649
1,869.65
72,295
613
234
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
277
1,201.00
35,285
254
238
432.60
26,210
238
64
110.50
9,610
62
28
38.05
160
26
20
54.50
1,030
20
11
9.50
0
11
9
23.00
0
0
2
0.50
0
2