แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักเสี้ยน
15
13.25
0
15
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4
5.00
0
4
4
1.75
0
4
3
1.75
0
3
1
2.50
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1