แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วงอก
21
19.76
146,000
20
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
5
2.90
146,000
4
3
0.75
0
3
2
0.03
0
2
2
0.00
0
2
2
1.50
0
2
2
0.50
0
2
1
10.00
0
1
1
0.13
0
1
1
3.20
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1