แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ต้นอ่อนทานตะวัน
11
2.71
0
8
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3
0.46
0
2
2
0.50
0
2
2
0.50
0
2
2
0.75
0
0
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1