แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กล้วยไข่
1,330
11,763.30
1,860,282
1,221
58
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
284
3,507.45
1,202,189
284
252
2,245.00
181,329
203
212
1,348.70
0
212
100
646.45
320,193
78
87
511.70
11,250
84
64
239.50
7,700
58
63
1,289.50
104,800
59
58
498.20
0
57
54
357.25
4,352
48
43
205.20
6,205
36
22
33.00
560
22
13
82.35
1,800
13
13
203.00
11,500
13
12
104.00
6
11
10
42.75
500
8
9
159.00
1,201
5
7
2.50
0
7
6
25.25
900
5
5
36.00
1
4
4
11.00
886
4
3
8.50
0
2
2
10.00
300
2
2
162.00
0
2
1
1.00
40
1
1
6.00
0
1
1
10.00
1,000
0
1
15.00
3,500
1
1
3.00
70
1