แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กล้วยเล็บมือนาง
265
1,205.00
36,389
264
121
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
249
1,156.00
35,539
249
8
12.00
250
8
3
8.50
600
2
2
17.00
0
2
1
3.00
0
1
1
1.50
0
1
1
7.00
0
1