แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
จำปาดะ
100
309.85
3,919
98
20
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
47
134.75
1,269
45
40
158.00
2,495
40
9
10.10
40
9
1
1.00
0
1
1
4.00
100
1
1
1.00
0
1
1
1.00
15
1