แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
น้อยหน่า
87
1,459.50
45,752
79
3
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
30
991.50
25,550
29
8
17.00
300
8
6
19.00
390
5
6
175.00
4,400
6
6
114.00
10,990
6
4
5.50
250
4
3
4.00
12
3
3
5.00
185
0
3
11.00
0
3
2
2.50
65
2
2
47.00
2,700
0
2
4.00
0
2
2
4.00
200
2
2
12.00
0
2
1
3.00
0
1
1
7.00
0
1
1
16.00
100
1
1
0.50
0
1
1
5.00
100
1
1
0.50
60
1
1
13.00
100
0
1
3.00
350
1