แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะขามหวาน
4,479
40,598.10
753,221
4,248
562
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,848
23,591.50
429,328
1,839
1,551
10,278.95
211,150
1,414
530
3,286.40
62,358
530
378
1,868.50
38,815
326
45
313.00
4,223
32
22
589.00
0
22
18
86.00
60
18
14
106.00
3,025
0
14
34.50
603
14
8
48.00
846
6
8
73.00
170
8
6
30.00
215
6
6
17.50
0
6
5
32.00
770
5
3
94.00
0
3
3
20.00
0
3
3
32.00
300
1
2
11.00
213
1
2
13.00
320
2
2
5.00
0
2
2
33.25
314
2
2
14.00
400
2
1
1.00
0
0
1
1.00
0
1
1
1.50
51
1
1
4.00
60
1
1
3.00
0
1
1
6.00
0
1
1
5.00
0
1