แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะขามเปรี้ยว
47
200.38
3,841
14
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
35
81.00
1,953
2
3
0.38
0
3
2
30.00
370
2
2
3.00
21
2
1
23.00
530
1
1
40.00
967
1
1
4.00
0
1
1
3.00
0
1
1
16.00
0
1