แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะขามเทศ
514
2,184.15
12,325
486
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
240
944.50
200
238
70
346.20
170
70
56
289.50
942
56
44
239.45
7,390
21
38
129.00
0
37
30
135.00
2,152
30
21
63.50
799
21
5
7.00
194
5
3
5.00
85
3
2
3.00
70
1
1
5.00
70
1
1
7.00
170
1
1
3.00
83
1
1
2.00
0
1
1
5.00
0
0