แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะปราง
446
2,598.20
55,283
415
134
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
129
767.95
15,986
128
85
517.50
18,848
73
65
390.75
7,712
50
48
350.75
6,467
46
41
207.00
0
40
29
145.00
2,604
29
11
15.75
261
11
7
10.50
470
7
5
24.00
0
5
5
22.00
685
5
4
18.00
520
4
3
23.00
300
3
3
48.00
100
3
2
11.00
100
2
2
6.00
150
2
1
4.00
0
1
1
3.00
30
1
1
15.00
300
1
1
3.00
0
1
1
5.00
250
1
1
10.00
500
1
1
1.00
0
1