แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะไฟ
36
155.50
1,817
33
2
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
9
51.25
487
9
6
13.50
245
6
5
44.00
500
5
3
11.25
0
3
2
6.00
140
2
2
6.00
150
2
2
3.00
75
0
2
6.00
170
2
1
2.00
0
1
1
1.00
20
1
1
7.00
30
0
1
0.50
0
1
1
4.00
0
1