แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะยงชิด
550
2,422.28
48,736
478
9
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
425
1,758.40
41,170
408
50
159.00
0
0
10
34.13
420
10
7
14.00
295
7
7
66.75
1,503
7
5
45.00
690
4
5
10.50
13
5
5
28.50
10
5
5
24.00
880
5
4
68.00
370
3
4
18.00
225
4
4
46.00
1,420
4
4
12.00
25
4
4
38.00
445
3
3
9.00
150
3
2
5.00
120
2
1
2.00
80
0
1
4.00
0
0
1
1.00
20
1
1
60.00
800
1
1
15.00
0
1
1
4.00
100
1